På jobbet

Är det alltid fel att dricka på jobbet?

Som anställd på ett företag ställs en rad krav. Det handlar inte bara om att vara produktiv. Anställda bär även ansvaret att upprätthålla sociala relationer med kollegor och att skapa en säker och trivsam arbetsplats.

En påverkad person kan vara en allvarlig arbetsmiljörisk för sig själv och andra.

För många finns en tydlig gräns mellan arbetstid och fritid, medan för andra är denna gränsdragning svår. När gränserna mellan arbete och fritid suddas ut är det längre inte givet när sociala normer från arbete och fritid smälter samman, och därmed även synen på alkohol. Det ställer stora krav på den enskilda individen att förhålla sig ansvarsfullt till alkoholen så att den inte påverkar vardagen negativt. Det gäller både arbetstagare och chefer.

Innan alkohol konsumeras i samband med arbete är det viktigt att vara medveten om eventuellt grupptryck och andra påtryckningseffekter. Chefer har en skyldighet att motverka sociala påtryckningar om alkoholkonsumtion. Men även kollegor och den enskilda medarbetaren bär ett ansvar att skapa en kravlös och ömsesidigt hållbar alkoholkultur. Det måste vara okej att avstå alkohol på jobbet.

After work – en gråzon mellan arbete och fritid

Arbetslivet har genomgått stora förändringar under de senare åren. Nya organisationsformer och anställningsformer har uppstått med friare arbetstider och arbetsformer, och ett tydligare socialt fokus på arbetsplatsen värnas. De nya arbetsformerna har bidragit till framväxten av sociala umgängesformer som exempelvis ”after work” eller ”fredagsöl”.

Att umgås med sina arbetskollegor tillsammans med alkohol öppnar upp för nya gråzoner om vad som uppfattas som arbete och fritid. Arbetsrelationerna kvarstår även om alkoholkonsumtion har kommit in i bilden. Att ta en drink eller en öl efter jobbet bör vara lika accepterat som att avstå. Men var gränsen går tål att diskuteras och attityderna skiljer sig åt.

Vad säger lagstiftningen?

Alkoholkonsumtion på arbetsplatsen står inte reglerat i lagen. Istället förordar arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverket att arbetsgivare har huvudansvaret för den lokala arbetsmiljön, inklusive synen på alkoholkonsumtion på arbetet.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren ”klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet”. Arbetsgivaren har därför ansvaret att upprätta en gemensam alkoholpolicy med tydliga ställningstaganden om arbetsplatsens syn på alkoholkonsumtion. Arbetsgivaren åläggs även ta fram en handlingsplan för hur policyn ska uppnås. Inte sällan formuleras dessa riktlinjer tillsammans med den lokala fackföreningen, om sådan finns.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att motverka missbruk på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har därmed även ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering då en anställd uppvisat alkoholproblem.

Experten har ordet

De vanligaste alkoholfrågorna